Δικαιολογητικά Eπιχορήγησης

Προσοχή: ανοίγει σε νέο παράθυρο. ΕκτύπωσηE-mail

Καθορίζουμε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή επιχορήγησης στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, όπως αυτά αναφέρονται στην Αριθμ. Πρωτ. 2014380/377/0026/27-02-1998 (ΦΕΚ Β 284/24-03-1998) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Περί καθορισμού δικαιολογητικών παροχής επιχορηγήσεων σε Ν.Π.Δ ή Ι.Δ από πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού», ως ακολούθως :

 1. Παραστατικά κίνησης των τηρούμενων σε Τράπεζα λογαριασμών του επιχορηγούμενου φορέα.
 2. Βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ από την οποία να προκύπτει η απόδοση στο Δημόσιο του παρακρατηθέντος ή οφειλόμενου Φ.Μ.Υ., χαρτοσήμου και Φ.Π.Α. από το επιχορηγούμενο Νομικό Πρόσωπο, εκτός των περιπτώσεων που εξαιρείται από την υποχρέωση αυτή. Η σχετική βεβαίωση πρέπει να καλύπτει τα προηγούμενα ημερολογιακά έτη και τις φορολογικές περιόδους του τρέχοντος Οικονομικού Έτους, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του χρηματικού εντάλματος. Σε περίπτωση που ο φορέας δεν υπόκειται σε ΦΠΑ θα πρέπει να υποβάλει βεβαίωση έναρξης εργασιών μη φυσικού προσώπου. Σε περίπτωση απαλλαγής από ΦΜΥ χρειάζεται να προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση βεβαιωμένη από τη Δ.Ο.Υ. στην οποία θα δηλώνεται η απαλλαγή. Σε περίπτωση που υπόκειται σε καθεστώς ΦΠΑ ή/και ΦΜΥ, υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη από Δ.Ο.Υ. στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχουν οφειλές σε ΦΠΑ & ΦΜΥ σε συγκεκριμένη ημερομηνία.
 3. Βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Ι.Κ.Α. από την οποία να προκύπτει η απόδοση στο Ι.Κ.Α. των οφειλόμενων αστικών εισφορών από τον επιχορηγούμενο φορέα.
 4. Βεβαίωση της Δ39 – Διεύθυνσης Ν.Π.Δ.Δ. του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους από την οποία να προκύπτει ότι έχουν υποβληθεί σε αυτήν τα απαιτούμενα οικονομικά στοιχεία όπως αυτά προκύπτουν από το Ν. 2166/93 ( ΦΕΚ 137 Α ) και την κατ’ εξουσιοδότηση αυτού Κ.Υ.Α. 2024530/489/0094/14-04-1994 (  ΦΕΚ 286/Β/94 ). Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν συμπεριλαμβάνεται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνσης και επομένως δεν είναι υπόχρεος υποβολής στοιχείων στο Υπουργείο Οικονομικών, προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση περί της μη υποβολής, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο.
 5. Βεβαίωση της αρμόδιας Υ.Δ.Ε. ότι έχουν υποβληθεί σε αυτήν οι Προϋπολογισμοί, Απολογισμοί, Ισολογισμοί και η κατάσταση των περιουσιακών στοιχείων του επιχορηγούμενου Ν.Π ( άρθρο 6 του Ν.2362/95 και αρ. 2077022/8071/0094/15-11-1996 εγκύκλιος του Υπουρ. Οικ.). Η βεβαίωση αυτή δεν απαιτείται για ετήσια επιχορήγηση Ν.Π.Ι.Δ. κάτω των 150.000,00 ΕΥΡΩ.
 6. Βεβαίωση της αρμόδιας Υ.Δ.Ε. ότι έχουν υποβληθεί σε αυτήν οι πίνακες χρονοκατανομής των πιστώσεων και ετήσιας σύνθεσης του προσωπικού του επιχορηγούμενου Ν.Π. Η βεβαίωση αυτή δεν απαιτείται για ετήσια επιχορήγηση Ν.Π. κάτω των 150.000,00 ΕΥΡΩ.

Προκειμένου για την άμεση καταβολή της επιχορήγησης στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, ορίζονται συμπληρωματικά, από την αρμόδια για το Υπουργείο Πολιτισμού Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου, τα εξής δικαιολογητικά :

 • ΦΕΚ ή Καταστατικό (με πρόσφατη θεώρηση από το αρμόδιο Πρωτοδικείο) του επιχορηγούμενου φορέα.
 • Πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός και το Έτος Κατάθεσης στο Μητρώο του Πρωτοδικείου του επιχορηγούμενου φορέα καθώς και τυχόν μεταβολές.
 • Βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. από την οποία να προκύπτει ότι ο επιχορηγούμενος φορέας είναι ενήμερος για τα χρέη του προς το Δημόσιο ( Έντυπο Α7 ΤAXIS).
 • Ταμειακά υπόλοιπα από λογαριασμούς που διατηρεί ο φορέας σε τραπεζικά ιδρύματα βεβαιωμένα από τις αντίστοιχες τράπεζες συνοδευόμενα από Υπεύθυνη Δήλωση (Ν 1599/96) του φορέα ότι δε διατηρεί άλλους τραπεζικούς λογαριασμούς πέραν αυτών που φαίνονται τα ταμειακά του υπόλοιπα. Στην ίδια δήλωση θα μπορεί να δηλωθεί ότι τα ταμειακά υπόλοιπα που υπάρχουν (αν πρόκειται για σημαντικό ποσό) αφορούν ανειλημμένες υποχρεώσεις του οργανισμού.
 • Βεβαίωση Ανειλημμένων Υποχρεώσεων του επιχορηγούμενου φορέα σε περίπτωση που ο τηρούμενος σε Τράπεζα λογαριασμός ή τηρούμενοι λογαριασμοί υπερβαίνουν το ποσό της επιχορήγησης.
 • Υ.Δ του αρθρ. 8 του Ν. 1599/86 (ή βεβαίωση της ΥΔΕ) στην οποία το επιχορηγούμενο Ν.Π.Ι.Δ. θα δηλώνει ότι δεν επιχορηγείται από κανέναν κρατικό φορέα με ποσό άνω των 150.000,00 ΕΥΡΩ ετησίως.
 • Βεβαίωση της αρμόδιας Υ.Δ.Ε. περί υποβολής Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους και Απολογισμού – Ισολογισμού προηγούμενου έτους για επιχορηγήσεις από κρατικούς φορείς που το σύνολό τους ξεπερνά τις 150.000,00 € ετησίως. Σε περίπτωση που δεν επιχορηγείται με το παραπάνω ποσό από κρατικούς φορείς (ανά έτος), θα πρέπει να υποβληθεί αντίστοιχη Βεβαίωση από την ΥΔΕ (προηγούμενο δικαιολογητικό).
 • Βεβαίωση της Δ39-Διεύθυνσης Ν.Π.Δ.Δ. του Γ.Λ.Κ. περί υποβολής οικονομικών στοιχείων για επιχορηγήσεις από κρατικούς φορείς άνω των 293.000,00 € ετησίως. Σε περίπτωση που δεν επιχορηγείται με το παραπάνω ποσό από κρατικούς φορείς (ανά έτος), θα πρέπει να υποβληθεί αντίστοιχη βεβαίωση από τη Δ39 (σχετική με τη μη αναγκαιότητα υποβολής οικονομικών στοιχείων). Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν συμπεριλαμβάνεται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνσης και επομένως δεν είναι υπόχρεος υποβολής στοιχείων στο Υπουργείο Οικονομικών, προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση περί της μη υποβολής, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο.

Τέλος, σημειώνουμε ότι για την έκδοση απόφασης επιχορήγησης Ν.Π.Δ ή Ι.Δ από πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού, είναι αναγκαία η άμεση προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών, που πρέπει να προηγούνται της έκδοσης απόφασης επιχορήγησης.