Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιχορήγηση ή/και αιγίδα δράσεων και προγραμμάτων της καθολικής προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία στον πολιτισμό

Προσοχή: ανοίγει σε νέο παράθυρο. Εκτύπωση

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού υποστηρίζει πολιτιστικές ή καλλιτεχνικές δράσεις ή προγράμματα τα οποία προάγουν τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την άρση των διακρίσεων, καθώς και την κοινωνική ενσωμάτωσή - συμμετοχή τους στον Πολιτιστικό και Δημιουργικό Τομέα.

Σε ό,τι αφορά στην οικονομική και ηθική υποστήριξη καλλιτεχνικών/πολιτιστικών φορέων και δράσεων με σκοπό την κοινωνική ενσωμάτωση των ΑμεΑ, την προάσπιση των δικαιωμάτων τους καθώς και την ανάδειξη των δεξιοτήτων τους, τίθενται οι εξής προτεραιότητες:


1.Ανάδειξη ανάπηρων καλλιτεχνών, εξασφάλιση της ελευθερίας της έκφρασης και της προαγωγής της τέχνης ως μέσου έκφρασης.


2.Καταπολέμηση των στερεότυπων και των διακρίσεων, αποδοχή της διαφορετικότητας καθώς και ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής μέσω της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας.


3.Ενθάρρυνση δημιουργών - φορέων - ομάδων που ασχολούνται συστηματικά με παραγωγή πολιτιστικών-καλλιτεχνικών δράσεων που απευθύνονται σε ΑμεΑ.


4.Ενίσχυση καινοτόμων δημιουργικών δράσεων, πολιτισμικής και πολιτιστικής έκφρασης με στόχο την προώθηση της ενεργούς συμμετοχής και ενσωμάτωσης των ΑμεΑ (καλλιτεχνών και μη), στο περιεχόμενο/περιβάλλον της τέχνης και του πολιτισμού.


5.Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας των ΑμεΑ στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα.


6.Δικτύωση και συνεργασία σε τοπικό, περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο, µεταξύ πολιτιστικών-καλλιτεχνικών φορέων ΑμεΑ και δοµών επιχειρηματικότητας.


7.Προώθηση των συνεργασιών με καλλιτέχνες και σχήματα από το εξωτερικό που εξειδικεύονται στην παραγωγή πολιτιστικών δράσεων με και για ΑμεΑ.


8.Στήριξη ολοκληρωμένων δράσεων κοινωνικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα που διευρύνουν την κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών πολιτιστικού περιεχομένου για τα ΑμεΑ, διευκολύνοντας την επαφή με έργα πρωτότυπης καλλιτεχνικής δημιουργίας.


9.Στήριξη ολοκληρωμένων δράσεων κοινωνικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα που στοχεύουν στη διεύρυνση και ανάπτυξη των καλλιτεχνικών δεξιοτήτων των ΑμεΑ.


10.Σχεδιασμός για την παροχή πιστοποιημένου οπτικοακουστικού περιεχομένου (υποτιτλισμός, ακουστική περιγραφή, νοηματική γλώσσα).


11.Οι καλλιτεχνικές δράσεις - προγράμματα μπορούν να αναδεικνύουν ζητήματα που συνδέονται με κοινωνικοπολιτισμικά φαινόμενα όπως:


  • Κοινωνικός αποκλεισμός
  • Ρατσισμός
  • Άρση στερεοτύπων
  • Αποδοχή της διαφορετικότητας
  • Ελευθερία της έκφρασης
  • Περιβαλλοντική βιωσιμότητα


Θα συνεκτιμηθεί ευνοϊκά η εξασφάλιση και άλλων πηγών χρηματοδότησης, από εθνικά, ευρωπαϊκά και λοιπά προγράμματα ή εναλλακτικές πηγές όπως crowd funding (πληθοπορισμός), χορηγίες κ.λπ.


Επίσης, προτεραιότητα θα δοθεί σε προτάσεις συμπεριληπτικών πολιτιστικών δράσεων και προγραμμάτων που απευθύνονται σε άτομα με και χωρίς αναπηρία, με στόχο την αλληλεπίδραση και την ισότιμη δημιουργική συνεργασία τους.


Β) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ


1.Το επεξεργασμένο σκεπτικό, το πολιτισμικό, δημιουργικό και καλλιτεχνικό όραμα και οι στόχοι των υποψήφιων προς επιχορήγηση φορέων.


2.Η επαρκής ανάπτυξη και η σαφήνεια της πρότασης, ο τεκμηριωμένος σχεδιασμός της παραγωγής, η στρατηγική προβολής της δράσης και η σύνδεση με το κοινό στο οποίο απευθύνεται.


3.Η επεξεργασία συστηματικών τρόπων οικοδόμησης και διεύρυνσης κοινού από την ομάδα πριν και μετά τη συγκεκριμένη δράση.


4.Η στόχευση στην ανάπτυξη νέου κοινού και σε αποκλεισμένες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες- θύματα διακρίσεων, για τη συμμετοχή τους στον πολιτισμό με κατάλληλη σύγχρονη θεματική στόχευση και μέθοδο.


5.Η συμμετοχή και έκφραση των ίδιων των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, με στόχο την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού, την προώθηση του κοινωνικοπολιτισμικού διαλόγου και τη δημιουργία συνεργειών για την καταπολέμηση των διακρίσεων.


6.Ο ολοκληρωμένος και ρεαλιστικός χρονικός προγραμματισμός.


7.Η ενίσχυση φορέων που φέρνουν σε επαφή και συνεργασία δημιουργούς από διαφορετικούς χώρους.


8.Η πρωτοποριακή και ερευνητική καλλιτεχνική εργασία, η ενασχόληση με πειραματικές ή/και νέες μορφές τέχνης για τον εμπλουτισμό της καλλιτεχνικής δημιουργίας με νέους τρόπους ερμηνείας και ανάπτυξης εκφραστικών μέσων.


9.Η χρήση σύγχρονων εργαλείων ψηφιακού πολιτισμού για την ανάπτυξη και διεύρυνση της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας.


10.Η δυνατότητα της πρότασης να ενισχύσει τον προβληματισμό, το διάλογο και τη συμμετοχή του κοινού.


11.Η επεξεργασία και καλλιτεχνική δημιουργία αναφορικά με κοινωνικοπολιτισμικά φαινόμενα (κοινωνική αδιαφορία, εκφοβισμός, βία κ.λπ).


12.Η συνολική πολιτισμική και καλλιτεχνική δραστηριότητα του φορέα, της ομάδας καθώς και των επιμέρους συντελεστών που τη συγκροτούν, σε σημαντικές διοργανώσεις στην Ελλάδα.


13.Η παρουσία του φορέα στο εξωτερικό και η συμμετοχή του σε διεθνείς εκθέσεις, φεστιβάλ, προγράμματα και συνεργασίες, μετά από διαδικασία αξιολόγησης.


14.Οι δράσεις σε δυσπρόσιτες περιοχές εκτός αστικών κέντρων, στην περιφέρεια, σε παραμεθόριες και άγονες περιοχές καθώς και σε νησιωτικά συμπλέγματα.


15.Η εξασφάλιση πόρων από άλλες πηγές χρηματοδότησης όπως συγχρηματοδο- τούμενα - ευρωπαϊκά προγράμματα - χορηγίες κλπ.


16.Η τήρηση ισόρροπης συμμετοχής των φύλων στους συντελεστές των εκδηλώσεων.


17.Η βιωσιμότητα και η δυναμική της ομάδας/φορέα.


18.Η ύπαρξη επιχειρησιακού σχεδίου.


19.Η πρωτοτυπία της πρότασης. Οι Φορείς που θα υποβάλλουν πανομοιότυπες προτάσεις με αυτές του 2019 δε θα αξιολογηθούν θετικά.


Σε ό,τι αφορά αιτήματα που σχετίζονται με διοργανώσεις περιοδικού χαρακτήρα (φεστιβάλ, μπιενάλε κ.α.), θα συνεκτιμηθούν τα εξής:


-Η τοπική παραγωγική και οικονομική αναζωογόνηση και συμβολή στην απασχόληση (δημιουργία θέσεων εργασίας).


-Οι συνεργασίες ανάμεσα στα μέλη της τοπικής κοινότητας και ο βαθμός ένταξης στον επιχειρησιακό σχεδιασμό των τοπικών αρχών.


-Η δυνατότητα σύνδεσης με την τουριστική ανάπτυξη.


Δείτε την πλήρη πρόσκληση, τους όρους και τις προϋποθέσεις εδώ.