Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιχορήγηση ή/και αιγίδα δράσεων και προγραμμάτων που προωθούν τις διεθνείς συνέργειες και την εξωστρέφεια του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα

Προσοχή: ανοίγει σε νέο παράθυρο. Εκτύπωση

To Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού υποστηρίζει πολιτιστικές ή καλλιτεχνικές δράσεις ή προγράμματα που θα ενισχύουν τις συνεργασίες ελληνικών φορέων με ευρωπαϊκούς ή διεθνείς θεσμούς/φορείς με στόχο την προώθηση της εξωστρέφειας του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα, την ενθάρρυνση των δικτυώσεων και την προβολή της σύγχρονης ελληνικής πολιτιστικής δημιουργίας και των Ελλήνων δημιουργών. Οι εν θέματι δράσεις θα πραγματοποιηθούν στη διάρκεια του έτους 2020.

Προτεραιότητες αποτελούν:

1. Η σύνδεση του ελληνικού πολιτιστικού πεδίου με τα διεθνή ρεύματα και τεκταινόμενα και συγχρόνως ανάδειξη και προβολή της σύγχρονης ελληνικής πολιτιστικής δημιουργίας στη διεθνή σκηνή.


2.Η ενίσχυση της ελεύθερης πολιτιστικής και δημιουργικής έκφρασης καθώς και την κατανόηση της σύγχρονης πολιτιστικής πραγματικότητας, των ρευμάτων και των τάσεων εντός και εκτός των συνόρων της χώρας μας μέσω πολιτιστικών ανταλλαγών που καλλιεργούν την αμοιβαιότητα (αμφίδρομες συνέργειες και συνεργασίες).


3. Η δυνατότητα επαφής και αλληλεπίδρασης δημιουργών - ομάδων -φορέων, μέσω δράσεων που προάγουν την πολιτιστική πολυμορφία στην τέχνη, ανεξαρτήτως εθνότητας, φύλου, καταγωγής, θρησκεύματος, κ.λπ.


4. Η υποστήριξη συμμετοχής ελληνικών φορέων σε δίκτυα πολιτιστικής δράσης και προγραμματικής συνεργασίας, όπως και ανάπτυξη προγραμμάτων σύμπραξης μεταξύ φορέων της Ελλάδας και της αλλοδαπής.


5. Η υποστήριξη νέων πολιτιστικών - καλλιτεχνικών τομέων και ενίσχυση των συνεργειών μεταξύ πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών, για δράσεις που συνδέουν στενά την καινοτομία και την τεχνολογία με τη δημιουργικότητα και τον πολιτισμό.


6. Η ανάπτυξη και υποστήριξη διεθνών συνεργατικών ομάδων δημιουργικής βιομηχανίας, εστιάζοντας στην ενίσχυση της «εμπειρίας των χρηστών» και μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας.


7. Η κινητικότητα των Ελλήνων καλλιτεχνών και δημιουργικών καλλιτεχνικών ομάδων με στόχο την αλληλεπίδραση τους με αντίστοιχες του εξωτερικού.


8. Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για επαγγελματίες του πολιτισμού που ασχολούνται με πολιτιστικές δράσεις και την ενθάρρυνση των συνεργασιών και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας με καλλιτέχνες και σχήματα από το εξωτερικό, που εξειδικεύονται στην παραγωγή πολιτιστικών και καλλιτεχνικών δράσεων.


9. Η στήριξη ολοκληρωμένων καινοτόμων δράσεων που διευρύνουν την κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών πολιτιστικού περιεχομένου, με έργα πρωτότυπης καλλιτεχνικής δημιουργίας.


10. Η συνεργασία με ελληνικούς, ευρωπαϊκούς ή διεθνείς θεσμούς ή φορείς για την προώθηση και προβολή της σύγχρονης ελληνικής πολιτιστικής δημιουργίας και των Ελλήνων δημιουργών.


11. Οι καλλιτεχνικές δράσεις - προγράμματα μπορούν να αναδεικνύουν ζητήματα που συνδέονται με κοινωνικοπολιτισμικά ζητήματα όπως:

  • Πολλαπλές διακρίσεις (για λόγους φύλου, θρησκεύματος, φτώχειας, εθνοτικής καταγωγής, σεξουαλικού προσανατολισμού κ.λπ.)
  • Ξενοφοβία, ρατσισμός
  • Κοινωνικός αποκλεισμός
  • Οικονομική μετανάστευση
  • Ελευθερία καλλιτεχνικής έκφρασης
  • Περιβαλλοντική βιωσιμότητα


Θα συνεκτιμηθεί ευνοϊκά η εξασφάλιση και άλλων πηγών χρηματοδότησης, από εθνικά, ευρωπαϊκά και λοιπά προγράμματα ή εναλλακτικές πηγές όπως crowd funding (πληθοπορισμός), χορηγίες κ.λπ.


Δείτε την πλήρη πρόσκληση, τους όρους και τις προϋποθέσεις εδώ.