Επιχορηγήσεις επαγγελματικών σχημάτων του ελευθέρου θεάτρου για θεατρική παραγωγή για την περίοδο 2019-2020

Προσοχή: ανοίγει σε νέο παράθυρο. Εκτύπωση

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2019

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
i. Του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
ii. Του Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22.9.2015)«Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, κ.λ.π.»
iii.Του Π.Δ. 4/2018 “Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού”
iv.Του Π.Δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160/Α/29.8.2018) ”Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών”

2. Την με αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/Α1/272598/33659/30330/23405/6.10.2015 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού για το διορισμό Μετακλητού Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ/ΥΟΔΔ/706/6.10.2015).

3. Την ανάγκη υποστήριξης των επαγγελματικών θεατρικών σχημάτων για την υλοποίηση θεατρικής παραγωγής για την περίοδο 2019-20.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Με γνώμονα ότι ο θεσμός των κρατικών επιχορηγήσεων θεάτρου έχει ως στόχους:
• Την ενίσχυση της ελληνικής θεατρικής δραστηριότητας
• Την στήριξη του έργου νέων δημιουργών
• Τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
• Την ενθάρρυνση των συνεργασιών μεταξύ φορέων της Ελλάδας
• Την κινητικότητα των σχημάτων στην Ελλάδα
• Την ενθάρρυνση των συνεργασιών με καλλιτέχνες και σχήματα από το εξωτερικό
• Την κινητικότητα των σχημάτων στο εξωτερικό και τη συμμετοχή τους σε διεθνή φεστιβάλ, προγράμματα και συνεργασίες
• Τη στήριξη ολοκληρωμένων δράσεων κοινωνικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα που διευρύνουν το κοινό του θεάτρου και το φέρνουν σε επαφή με έργα καλλιτεχνικής ποιότητας
• Την προσβασιμότητα και την συμμετοχικότητα των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων στα πολιτιστικά αγαθά και την προαγωγή της κοινωνικής ενσωμάτωσης.
• Την ανάπτυξη της περιφέρειας, στήριξη και αξιοποίηση των τοπικών πολιτιστικών θεσμών.

Καθορίζουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις επιχορήγησης επαγγελματικών θεατρικών σχημάτων του ελεύθερου θεάτρου για την υλοποίηση θεατρικής παραγωγής για την περίοδο 2019-2020 ως εξής:

Α. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ – ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

1. Πρόταση επιχορήγησης μπορούν να υποβάλουν θεατρικά σχήματα που λειτουργούν με τη μορφή ΝΠΙΔ με κοινωφελείς ή πολιτιστικούς σκοπούς και έχουν συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Στους καταστατικούς σκοπούς του φορέα θα πρέπει να αναφέρεται η δυνατότητα παραγωγής θεατρικού έργου.
2. Τα θεατρικά σχήματα θα πρέπει να έχουν παρουσιάσει τουλάχιστον δύο επαγγελματικές παραγωγές τα τελευταία τρία χρόνια.
3. Κάθε θεατρικό σχήμα μπορεί να υποβάλει ΜΟΝΟ ένα αίτημα επιχορήγησης και για ΜΙΑ θεατρική παραγωγή.
4. Σε περίπτωση συνεργασίας περισσότερων σχημάτων για την υλοποίηση της θεατρικής παραγωγής, το αίτημα υποβάλλεται από τον βασικό φορέα υλοποίησης της δράσης και προσκομίζεται συμφωνητικό συνεργασίας υπογεγραμμένο από τα συνεργαζόμενα μέρη.
5. Σε περίπτωση συνεργασίας με φορέα του εξωτερικού το αίτημα υποβάλλεται από τον ελληνικό φορέα.
6. Οι επιχορηγήσεις θεατρικής παραγωγής αφορούν προτάσεις για νέες παραγωγές και όχι παραγωγές που οι ίδιες ή προσχέδιό τους έχει παρουσιαστεί.

Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Η αξιολόγηση όλων των προτάσεων θα γίνει από τη Γνωμοδοτική Επιτροπή Θεάτρου του ΥΠΠΟΑ.
2. Οι επιχορηγήσεις χορηγούνται μέσα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
3. Οι παραγωγές που θα επιχορηγηθούν θα πρέπει να παρουσιαστούν εντός της καλλιτεχνικής περιόδου 2019-2020 και συγκεκριμένα από τις αρχές 1η Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι 31 Μαΐου του 2020.
4. Ο ελάχιστος αριθμός των παραστάσεων που υποχρεούνται τα θεατρικά σχήματα είναι δεκαπέντε (15).
5. Οι παραγωγές πρέπει να είναι νέες και να μην έχουν παρουσιαστεί στο παρελθόν από την ομάδα με οποιοδήποτε τρόπο (π.χ. με τη μορφή εργασίας σε εξέλιξη).
6. Αποκλείονται προσωποκεντρικές παραγωγές καθώς και παραγωγές παιδικού ή εφηβικού θεάτρου.
7. Οι θεατρικοί φορείς πρέπει να έχουν εξασφαλίσει τα πνευματικά δικαιώματα/άδεια δημόσιας παράστασης του θεατρικού έργου εφόσον απαιτείται.
8. Οι θεατρικοί φορείς υπόκεινται σε έλεγχο συνέπειας από το ΥΠΠΟΑ ως προς την τήρηση της πρότασης που έχουν καταθέσει καθώς και σε οικονομικό έλεγχο από τις αρμόδιες Κρατικές Αρχές, όπως προβλέπουν οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
9.Η πρόταση επιχορήγησης πρέπει να περιλαμβάνει πλήρη, τεκμηριωμένο και αληθή προϋπολογισμό.
10. Ο χαρακτήρας της επιχορήγησης είναι συμπληρωματικός και το ΥΠΠΟΑ δεν χρηματοδοτεί εξ΄ ολοκλήρου την παραγωγή. Ως εκ τούτου, ο φορέας οφείλει να αποδέχεται το ενδεχόμενο μερικής/ μειωμένης χρηματοδότησης για την πραγματοποίηση της παραγωγής, και την άρτια υλοποίηση της ως έχει προταθεί. Οποιαδήποτε αλλαγή του προϋπολογισμού εκ των υστέρων δεν θα γίνεται δεκτή από την Γνωμοδοτική Επιτροπή Θεάτρου.
11. Το επιχορηγούμενο σχήμα οφείλει να είναι συνεπές στις οικονομικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις σε τρίτους (ηθοποιούς, σκηνοθέτες, σκηνογράφους, ενδυματολόγους, μουσικούς,δραματολόγους, τεχνικούς, κλπ.). Η μη τήρηση του προγράμματος δραστηριότητας ή η αθέτηση των οικονομικών και συμβατικών υποχρεώσεων του θεατρικού σχήματος συνεπάγεται ακύρωση της επιχορήγησης.
12. Έγκαιρες και ειδικά αιτιολογημένες αλλαγές στην πρόταση βάσει της οποίας εγκρίθηκε η επιχορήγηση και εντός του συγκεκριμένου οικονομικού πλαισίου μπορούν να υποβληθούν προκειμένου να λάβουν τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής.
13. Οι απασχολούμενοι πρέπει να είναι ως επί το πλείστον επαγγελματίες.
14. Tα θεατρικά σχήματα που θα επιχορηγηθούν οφείλουν να αναγράφουν σε όλο το υλικό προώθησης και επικοινωνίας τους ότι επιχορηγούνται από το ΥΠΠΟΑ σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠΠΟΑ.
15. Οι επιχορηγούμενες παραγωγές οφείλουν να είναι διαθέσιμες για την πιθανή παρουσίασή τους σε εκδήλωση, για την προώθησή τους στο εξωτερικό σε ημερομηνία και χώρο που θα υποδείξει το ΥΠΠΟΑ.
16. Τα θεατρικά σχήματα υποχρεούνται να προσκομίζουν πριν την καταβολή της επιχορήγησης αντίγραφα συμβάσεων των ηθοποιών και μισθωτήρια συμβόλαια (εάν προβλέπεται μίσθωση θεάτρου στην πρόταση). Η μη κατάθεσή τους συνεπάγεται την ακύρωση της επιχορήγησης.
17. Τα επιχορηγημένα θεατρικά σχήματα της περιόδου όπως ορίζεται που ολοκληρώνουν τον κύκλο των παραστάσεων τους οφείλουν να καταθέτουν εντός δύο μηνών καλλιτεχνικό και οικονομικό απολογισμό της επιχορηγημένης παραγωγής
18. Τα επιχορηγούμενα σχήματα που δεν κατέθεσαν τον απολογισμό τους εγκαίρως ως όφειλαν ή δεν υλοποίησαν τις δεσμεύσεις τους χάνουν το δικαίωμα αίτησης για επιχορήγηση για τρία (3) χρόνια.
19. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς για επιχορήγηση πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του ΥΠΠΟΑ, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα στην Πύλη Πολιτιστικών Φορέων: (drasis.culture.gr).

Γ. ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

1. Τα θεατρικά σχήματα υποβάλλουν αίτημα στο Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού μέσω της Πύλης Πολιτιστικών Φορέων (drasis.culture.gr) συμπληρώνοντας την αντίστοιχη φόρμα για την παραγωγή Θεάτρου.
2. Η πρόταση αφορά στην επιχορήγηση μιας θεατρικής παραγωγής ανά σχήμα.
3. Θεατρικό σχήμα που περιλαμβάνει στην πρότασή του παράσταση που θα υλοποιηθεί σε συμπαραγωγή με άλλο θεατρικό σχήμα, με ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ, με καλλιτεχνικό οργανισμό στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, οφείλει να το δηλώσει ρητά στην πρότασή του και να προσκομίσει συμφωνητικό συνεργασίας υπογεγραμμένο από τα συνεργαζόμενα μέρη.
4. Η μη δήλωση ή η εκ των υστέρων δήλωση συμπαραγωγής μπορεί να επιφέρει έκπτωση από το δικαίωμα της επιχορήγησης.
5. Ως συμπαραγωγή θεατρικών σχημάτων νοείται η από κοινού συμμετοχή στη διαμόρφωση του σκεπτικού της πρότασης, στη καλλιτεχνική διαδικασία, στην οργάνωση και υλοποίηση της παραγωγής καθώς και η από κοινού ανάληψη των οικονομικών υποχρεώσεων της παράστασης και η αναλογική κατανομή των εσόδων.
6. Οι επιχορηγήσεις αφορούν σε παραστάσεις της χειμερινής περιόδου 2019- 2020, η οποία άρχεται την 1η Σεπτεμβρίου 2019 και ολοκληρώνεται το αργότερο στις 31 Μαΐου 2020.
7. Στην πρόταση επιχορήγησης πρέπει να περιλαμβάνεται υπεύθυνη δήλωση για τυχόν άλλες χρηματοδοτήσεις από το Δημόσιο, τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, τους ΟΤΑ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και λοιπούς οργανισμούς ή ιδιωτικές χορηγίες. Ο όρος αυτός αφορά στις δεδομένες αλλά και πιθανές χρηματοδοτήσεις της περιόδου για την οποία ζητείται η επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Δ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

1. Καλλιτεχνικά κριτήρια

• Το ευρύτερο σκεπτικό, το καλλιτεχνικό όραμα, το δραματουργικό ενδιαφέρον.
• Η επαρκής ανάπτυξη της πρότασης και ο τεκμηριωμένος σχεδιασμός της παραγωγής.
• Ο ολοκληρωμένος και εφικτός χρονικός προγραμματισμός.
• Η πρωτοποριακή και ερευνητική δουλειά στο χώρο του θεάτρου, η συστηματική ενασχόληση με πειραματικές αλλά και ιδιότυπες μορφές θεατρικής τέχνης για τον εμπλουτισμό του θεάτρου με νέους τρόπους ερμηνείας και ανάπτυξης νέων εκφραστικών μέσων.
• Η δυνατότητα της πρότασης να προωθήσει και να ενισχύσει τον διάλογο, τον προβληματισμό και την επικοινωνία ανάμεσα σε καλλιτέχνες, αλλά και ανάμεσα στο θέατρο και το κοινό.

Συνεκτιμώνται:

• Η συσπείρωση νέων και καταξιωμένων καλλιτεχνών.
• Η εν γένει παρουσία και καλλιτεχνική δραστηριότητα του θεατρικού σχήματος ως συνόλου καθώς και η παρουσία των επιμέρους συντελεστών που το συγκροτούν στην καλλιτεχνική ζωή της χώρας αλλά και η συμμετοχή του σχήματος σε αναγνωρισμένες διοργανώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
• Η κινητικότητα του σχήματος στο εξωτερικό και η συμμετοχή του με την παράσταση σε διεθνή φεστιβάλ, προγράμματα και συνεργασίες.
• Η πραγματοποίηση παραστάσεων σε περιοχές εκτός αστικών κέντρων και ειδικότερα σε παραμεθόριες και άγονες περιοχές και σε νησιωτικά συμπλέγματα.
• Η παρουσίαση, προβολή και προώθηση του νεοελληνικού θεατρικού έργου δοκίμων και νέων Ελλήνων συγγραφέων.

2. Θέσεις εργασίας

Η προσφορά θέσεων εργασίας τόσο σε επαγγελματίες ηθοποιούς όσο και σε άλλους συντελεστές.

3. Ενθάρρυνση συνεργασιών

• Η συνεργασία με άλλους φορείς της Ελλάδας
• Οι συνεργασίες με σχήματα και καλλιτέχνες από το εξωτερικό.
• Η οικονομική συμβολή αυτών των φορέων στην υλοποίηση της παραγωγής.

4. Κοινωνική προσφορά

Η πραγματοποίηση παράλληλων και ολοκληρωμένων δράσεων κοινωνικού ή εκπαιδευτικού χαρακτήρα που απευθύνονται σε κοινωνικές ομάδες ή/και αξιοποιούν τον δημόσιο χώρο.

Ε. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ /ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι προτάσεις για επιχορήγηση θα πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι και τις 19 Απριλίου 2019.

Μέσα στην ανωτέρω προθεσμία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν το αίτημά τους στην Πύλη Πολιτιστικών Φορέων (drasis.culture.gr), στο πεδίο «Αιτήματα Επιχορήγησης», επιλέγοντας την «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επιχορήγησης επαγγελματικών σχημάτων ελεύθερου θεάτρου για θεατρική παραγωγή για την περίοδο 2019-2020», να συμπληρώσουν τη φόρμα καθώς και το συνημμένο έντυπο αίτησης, το οποίο εν συνεχεία θα σκανάρουν και θα επισυνάψουν σε μορφή pdf.

Επισημαίνουμε ότι οι φορείς που έχουν λάβει επιχορήγηση μέσα στην τελευταία τριετία, οφείλουν να υποβάλλουν καλλιτεχνικό και οικονομικό απολογισμό από τις τρεις πιο πρόσφατες δράσεις για τις οποίες επιχορηγήθηκαν, σύμφωνα με το υπόδειγμα που βρίσκεται στην Πύλη Πολιτιστικών Φορέων (drasis.culture.gr) και στο πεδίο “Δράσεις Φορέα”. (Εάν μέσα στην τελευταία τριετία έχουν λάβει λιγότερες από τρεις επιχορηγήσεις, πρέπει να καταχωρηθούν όλες οι δράσεις για τις οποίες επιχορηγήθηκε. Εάν έχουν λάβει περισσότερες από τρεις, αρκεί η καταχώρηση των τριών πιο πρόσφατων).

Η εγγραφή του φορέα στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του ΥΠΠΟΑ. (drasis.culture.gr) είναι υποχρεωτική. Οι ήδη εγγεγραμμένοι φορείς οφείλουν να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους στο μητρώο.

Στην Διεύθυνση Παραστατικών Τεχνών & Κινηματογράφου (Μετσόβου 5, 106 82 Αθήνα) υποβάλλονται έως τις 19 Απριλίου 2019, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Υπεύθυνη Δήλωση, πρότυπο της οποίας βρίσκεται μαζί με την αίτηση στα συνημμένα της φόρμας του αιτήματος επιχορήγησης, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα.
2. Υπεύθυνη δήλωση του υπευθύνου του φορέα ότι το 80% των απασχολούμενων ηθοποιών είναι επαγγελματίες. Ως επαγγελματίες ορίζονται οι απόφοιτοι αναγνωρισμένων Σχολών Θεατρικής Τέχνης
3. Υπεύθυνη δήλωση του υπευθύνου του φορέα για χρηματοδοτήσεις από άλλες πηγές.
Ο έλεγχος της συνδρομής των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής και της πληρότητας των δικαιολογητικών γίνεται από το Τμήμα Θεάτρου και Χορού της Διεύθυνσης Παραστατικών Τεχνών & Κινηματογράφου.


Επισημαίνουμε ότι, σε περίπτωση θετικής εισήγησης από την αρμόδια Επιτροπή, οι φορείς θα πρέπει να έχουν την δυνατότηταυποβολής των εξής δικαιολογητικών για την είσπραξη των χρημάτων:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

1. Έγγραφο του επιχορηγούμενου φορέα (με αιτιολόγηση ως προς την αναγκαιότητα της δαπάνης) όπου θα αναφέρει σαφώς πώς θα διατεθούν τα χρήματα καθώς και αναλυτικά στο ίδιο έγγραφο τα μέλη του Δ.Σ. με την ιδιότητά τους, και υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα (εξαιρούνται τα ΝΠΔΔ και οι ΟΤΑ Α΄ & Β΄ βαθμού).
2.ΦΕΚ ίδρυσης και τροποποιήσεις ή Καταστατικό και τροποποιήσεις ή τελευταίο κωδικοποιημένο Καταστατικό, του προς επιχορήγηση φορέα, συνοδευόμενο από πρόσφατο πιστοποιητικό τροποποιήσεων θεωρημένο από το Πρωτοδικείο (για τους ΟΤΑ Α΄ & Β΄ βαθμού ισχύει ο Νόμος 3852/2010/ Πρόγραμμα -«Καλλικράτης»).
3. Απόσπασμα πρακτικού ή ΦΕΚ ορισμού ΔΣ και νομίμου εκπροσώπου στο οποίο θα ορίζεται και η διάρκεια της θητείας του.
4.Ασφαλιστική ενημερότητα βεβαιωμένη από την αρμόδια υπηρεσία ή μέσω Internet (εξαιρούνται τα ΝΠΔΔ εκτός Δήμων).
5.Φορολογική ενημερότητα βεβαιωμένη από την αρμόδια υπηρεσία ή μέσω Internet (εξαιρούνται τα ΝΠΔΔ).
6. Υπεύθυνη δήλωση (Ν.1599/86) του νόμιμου εκπροσώπου, η οποία θα αναγράφει όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς του φορέα και θα αναφέρει ότι δεν τηρούνται άλλοι λογαριασμοί πέραν αυτών. Εάν υπάρχουν ταμειακά υπόλοιπα τα οποία υπερβαίνουν το ποσό της επιχορήγησης, θα αναφέρεται για ποιες ανάγκες του φορέα θα χρησιμοποιηθούν τα ταμειακά υπόλοιπα. Η υπεύθυνη δήλωση θα συνοδεύεται από αντίγραφα της πρόσφατης κίνησης των λογαριασμών βεβαιωμένα από την τράπεζα ή εκτυπωμένα μέσω internet. Στην ίδια υπεύθυνη δήλωση να αναφέρετε το ΙΒΑΝ του λογαριασμού στον οποίο επιθυμείτε να κατατεθεί η επιχορήγηση.
7. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης ή εκτύπωση των στοιχείων του λογαριασμού στον οποίο θα κατατεθεί η επιχορήγηση και όπου θα φαίνεται το ΙΒΑΝ και ο δικαιούχος.
8. Υπεύθυνη Δήλωση (Ν.1599/86) του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα όπου θα αναγράφεται ότι: «ο φορέας δεν έχει οφειλές σε ΦΠΑ και ΦΜΥ έως σήμερα».
9. Βεβαίωση της Δ/νσης Προγραμματισμού, Δημοσιονομικών Στοιχείων & Μεθοδολογίας του Γ.Λ.Κ. περί υποβολής οικονομικών στοιχείων για επιχορηγήσεις σε φορείς που ανήκουν στο Μητρώο Φορέων Γεν. Κυβέρνησης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (η βεβαίωση εκδίδεται ηλεκτρονικά μέσω internet). Σε περίπτωση που ο φορέας δεν ανήκει στο μητρώο Φορέων Γεν. Κυβέρνησης, οφείλει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, που να δηλώνει ότι δεν ανήκει στο Μητρώο Φορέων Γεν. Κυβέρνησης της ΕΛ.ΣΤΑΤ.
10. Για τους φορείς που έχουν επιχορηγηθεί κατά το προηγούμενο έτος από δημόσιο φορέα με ποσό από 3.001 ευρώ και άνω, υπεύθυνη δήλωση (Ν.1599/86) του νόμιμου εκπροσώπου, ότι έχουν καταχωρηθεί τα απολογιστικά στοιχεία των δαπανών που προέρχονται από τις επιχορηγήσεις που έλαβαν στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια.
Για τους φορείς που δεν έχουν επιχορηγηθεί με ποσό άνω των 3.000 € κατά το προηγούμενο έτος, υπεύθυνη Δήλωση (Ν.1599/86) του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα ότι: «δεν υπάρχει υποχρέωση ανάρτησης δηλώσεων δαπανών τους στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια, επειδή δεν έχουν επιχορηγηθεί με ποσό άνω των 3.000€». Όσοι φορείς απαλλάσσονται από την παραπάνω υποχρέωση διότι ήδη αναρτούν τις δαπάνες τους στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ σύμφωνα με τον Ν.3861/2010, να το δηλώνουν με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986.
11. Για τα ΝΠΔΔ και τα ΝΠΙΔ, (εκτός Κοινωφελών Δημοτικών Επιχειρήσεων): κατάθεση με διαβιβαστικό έγγραφο: α) του υπολογισμού του προηγούμενου έτους, β)του ειδικού απολογισμού επιχορηγήσεων του προηγούμενου έτους από Δημόσιο φορέα (εάν έλαβαν) και γ) του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους, στο Ελεγκτικό Συνέδριο της περιοχής τους (για την Αθήνα είναι : 8η Υπηρεσία Επιτρόπου, Τσόχα & Βουρνάζου 4, Αθήνα) και στην Δ/νση Εποπτευόμενων Φορέων, Δημοσιονομικών Αναλύσεων & Χορηγιών του ΥΠΠΟΑ (Γενικό Πρωτόκολλο-Μπουμπουλίνας 20, 10682, Αθήνα) με τον αριθμό πρωτοκόλλου που έχει λάβει στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Στην συνέχεια προσκόμιση του διαβιβαστικού με τους αριθμούς πρωτοκόλλου που δόθηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο και το ΥΠΠΟΑ. Εάν ο φορέας δεν έχει λάβει επιχορήγηση κατά το προηγούμενο έτος, θα πρέπει να αναφέρεται στο διαβιβαστικό.
12. Για τους Δήμους και τις Κοινωφελείς Δημοτικές Επιχειρήσεις: Βεβαίωση ενσωμάτωσης οικονομικών στοιχείων του Φορέα στις βάσεις δεδομένων του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α., εκτυπωμένη από το internet, ( σύμφωνα με το άρθρο 53 του Ν. 5257/14, ΦΕΚ 93 Α) .

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ (ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ) ΜΕ ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΚΕΠ.

Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού
Mυρσίνη Ζορμπά