Επιχορηγήσεις ομάδων κλασικού και σύγχρονου χορού για την παραγωγή παράστασης περιόδου 2019-2020

Προσοχή: ανοίγει σε νέο παράθυρο. Εκτύπωση

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2019

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

΄Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
i. Του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
ii. Του Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22.9.2015)«Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού,κ.λ.π.»
iii. Του Π.Δ. 4/2018 “Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού”
iv.Του Π.Δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160/Α/29.8.2018) ”Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών”

2. Την με αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/Α1/272598/33659/30330/23405/6.10.2015 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού για το διορισμό Μετακλητού Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ/ΥΟΔΔ/706/6.10.2015).

3.Την ανάγκη υποστήριξης των ομάδων κλασικού και σύγχρονου χορού για την υλοποίηση μιας παραγωγής για την καλλιτεχνική περίοδο 2019-2020.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Με γνώμονα ότι ο θεσμός των κρατικών επιχορηγήσεων κλασικού και σύγχρονου χορού έχει ως στόχους:

• Την ενίσχυση της ελληνικής χορογραφικής δημιουργίας και της ελληνικής κοινότητας του χορού.
• Τη στήριξη του έργου νέων δημιουργών.
• Την ενθάρρυνση των συνεργασιών των ομάδων με φορείς της Ελλάδας ή του εξωτερικού, για την έρευνα, παραγωγή, παρουσίαση και προώθηση του έργου τους.
• Τη δημιουργία θέσεων εργασίας.
• Τη στήριξη δράσεων κοινωνικού, πολιτιστικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα που οικοδομούν και διευρύνουν το κοινό του χορού και του προσφέρουν τη δυνατότητα να έχει πρόσβαση σε έργα καλλιτεχνικής ποιότητας, να διαμορφώνει κριτήρια και να συμμετέχει ενεργά στον κόσμο της τέχνης του χορού.
• Την προσβασιμότητα και την συμμετοχικότητα των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων στα πολιτιστικά αγαθά και την προαγωγή της κοινωνικής ενσωμάτωσης.
• Την ανάπτυξη της περιφέρειας, στήριξη και αξιοποίηση των τοπικών πολιτιστικών θεσμών.


Καθορίζουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις επιχορήγησης ομάδων κλασικού και σύγχρονου χορού για την παραγωγή παράστασης περίοδο 2019-2020 ως εξής:

Α. Νομική μορφή – Επιλέξιμοι φορείς


1. Πρόταση επιχορήγησης μπορούν να υποβάλουν ομάδες κλασικού και σύγχρονου χορού που λειτουργούν με την ΝΠΙΔ με κοινωφελείς ή πολιτιστικούς σκοπούς και έχουν συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Στους καταστατικούς σκοπούς του φορέα θα πρέπει να αναφέρεται η δυνατότητα παραγωγής έργου χορού.
2. Οι ομάδες θα πρέπει να έχουν παρουσιάσει μία τουλάχιστον επαγγελματική παραγωγή τα τελευταία 3 χρόνια.
3. Κάθε ομάδα μπορεί να υποβάλει αίτημα ΜΟΝΟ ένα αίτημα επιχορήγησης για ΜΙΑ παραγωγή
4. Σε περίπτωση συνεργασίας με άλλο φορέα, το αίτημα υποβάλλεται από τον βασικό φορέα υλοποίησης της δράσης και προσκομίζεται συμφωνητικό συνεργασίας υπογεγραμμένο από τα συνεργαζόμενα μέρη.
5. Σε περίπτωση συνεργασίας με φορέα του εξωτερικού το αίτημα υποβάλλεται από τον ελληνικό φορέα.
6. Οι επιχορηγήσεις κλασικού και σύγχρονου χορού αφορούν προτάσεις για νέες παραγωγές, και όχι σε παραγωγές που οι ίδιες ή προσχέδιό τους έχει παρουσιαστεί.

Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Η αξιολόγηση όλων των προτάσεων θα γίνει από τη Γνωμοδοτική Επιτροπή Χορού του ΥΠΠΟΑ.
2. Οι επιχορηγήσεις των ομάδων χορού πραγματοποιούνται μέσα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του προϋπολογισμού του ΥΠΠΟΑ.
3. Οι ομάδες θα πρέπει να δηλώσουν το ποσόν επιχορήγησης που αιτούνται επιλέγοντας μία από τις παρακάτω κατηγορίες:
15.000, 25.000, 35.000€
4. Χορογράφοι που καταθέτουν πρόταση για την 2η ή 3η επαγγελματική τους παραγωγή έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν μόνο για την κατηγορία των 15.000€. Είναι ευνόητο ότι στην ίδια κατηγορία μπορούν να αιτηθούν και όσοι άλλοι προτείνουν παραγωγές που χρειάζονται αυτό το ποσόν και όχι μεγαλύτερο.
5. Οι προτάσεις που θα αξιολογηθούν θετικά, θα λάβουν και το ποσόν που αιτήθηκαν.
6. Οι ομάδες χορού υπόκεινται σε έλεγχο συνέπειας από το ΥΠΠΟΑ ως προς την τήρηση του περιεχομένου της πρότασης που έχουν καταθέσει, καθώς και σε οικονομικό έλεγχο από τις αρμόδιες κρατικές αρχές, όπως προβλέπουν οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
7. Η πρόταση επιχορήγησης πρέπει να περιλαμβάνει πλήρη και τεκμηριωμένο προϋπολογισμό και χρονοδιάγραμμα.
8. Η επιχορηγούμενη ομάδα οφείλει να είναι συνεπής ως προς τις οικονομικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις της σε τρίτους (χορευτές, χορογράφους, σκηνογράφους, μουσικούς, τεχνικούς κ.λπ.). Η μη τήρηση του προγράμματος δραστηριότητας ή η αθέτηση οικονομικών και συμβατικών υποχρεώσεων συνεπάγεται αναθεώρηση, επανακαθορισμό ή και ακύρωση της επιχορήγησης.
9. Οι ομάδες που θα επιχορηγηθούν οφείλουν να αναγράφουν σε όλο το υλικό
προώθησης και επικοινωνίας τους ότι επιχορηγούνται από το ΥΠΠΟΑ σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠΠΟΑ.
10. Οι ομάδες που θα επιχορηγηθούν οφείλουν να υλοποιήσουν τις προτάσεις τους όσο το δυνατόν πιο πιστά. Έγκαιρες και ειδικά αιτιολογημένες αλλαγές στην πρόταση βάσει της οποίας εγκρίθηκε η επιχορήγηση και εντός του συγκεκριμένου οικονομικού πλαισίου μπορούν να υποβληθούν προκειμένου να λάβουν τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής και της αρμόδιας υπηρεσίας.
11. Οι ομάδες χορού που θα επιχορηγηθούν για την περίοδο 2019-2020 μετά την ολοκλήρωση του κύκλου των παραστάσεών τους οφείλουν να καταθέτουν εντός δύο μηνών καλλιτεχνικό και οικονομικό απολογισμό της επιχορηγημένης παραγωγής.
12. Τα επιχορηγημένα σχήματα της περιόδου 2018-2019 που δεν κατέθεσαν τον απολογισμό τους εγκαίρως ως όφειλαν ή δεν υλοποίησαν τις δεσμεύσεις τους χάνουν το δικαίωμα αίτησης για επιχορήγηση στην τρέχουσα περίοδο.
13. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς για επιχορήγηση πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του ΥΠΠΟΑ, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα στην Πύλη Πολιτιστικών Φορέων: (drasis.culture.gr).

Γ. ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

1. Οι ομάδες κλασικού και σύγχρονου χορού υποβάλλουν αίτημα στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού μέσω της Πύλης Πολιτιστικών Φορέων(drasis.culture.gr) συμπληρώνοντας την αντίστοιχη φόρμα για την παραγωγή παράστασης περιόδου 2019-2020.
2. Η πρόταση αφορά στην επιχορήγηση μιας παραγωγής ανά ομάδα χορού.
3. Ομάδα χορού που περιλαμβάνει στην πρότασή της παράσταση που θα υλοποιηθεί σε συμπαραγωγή με άλλο σχήμα ή με καλλιτεχνικό οργανισμό στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, οφείλει να προσκομίσει αποδεικτικό συνεργασίας από τα συνεργαζόμενα μέρη.
4. Οι επιχορηγήσεις αφορούν σε παραστάσεις της χειμερινής περιόδου 2019-2020 , η οποία άρχεται την 1η Σεπτεμβρίου 2019 και ολοκληρώνεται το αργότερο στις 31 Αυγούστου 2020.
5. Στην πρόταση επιχορήγησης πρέπει να περιλαμβάνεται υπεύθυνη δήλωση για τυχόν άλλες χρηματοδοτήσεις από το Δημόσιο, τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, τους ΟΤΑ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και λοιπούς οργανισμούς ή ιδιωτικές χορηγίες. Ο όρος αυτός αφορά στις δεδομένες και πιθανές χρηματοδοτήσεις της περιόδου για την οποία ζητείται η επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Δ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

1. Καλλιτεχνικά κριτήρια
• Η επαρκής ανάπτυξη της ιδέας και ο τεκμηριωμένος σχεδιασμός της παραγωγής και των προβλεπόμενων σταδίων της.
• Η διερεύνηση του κινητικού λεξιλογίου, της δραματουργίας, της δομής, του ύφους, καθώς και άλλων μέσων
• Η ερευνητική ή/και πειραματική προσέγγιση στην Τέχνη του Χορού
• Η δυνατότητα της πρότασης να προωθήσει τον διάλογο, τον προβληματισμό και την επικοινωνία ανάμεσα στους καλλιτέχνες, αλλά και ανάμεσα στον χορό και το κοινό του.
• Ο ολοκληρωμένος και εφικτός χρονικός προγραμματισμός
• Η πρόθεση της ομάδας να προσεγγίσει το κοινό, να μελετήσει και να προτείνει τρόπους και δράσεις διεύρυνσής του.

Συνεκτιμώνται
• Η συσπείρωση νέων ή/και καταξιωμένων συνεργατών.
• Η ανταπόκριση του κοινού στη μέχρι τώρα δραστηριότητα των σχημάτων και η δημιουργία πυρήνα κοινού από τα παλαιότερα ιδίως σχήματα.
• Η προηγούμενη επαγγελματική παρουσία του σχήματος και των άλλων συντελεστών στην καλλιτεχνική ζωή της χώρας και η συμμετοχή της ομάδας σε αναγνωρισμένες διοργανώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
• Η πραγματοποίηση παραστάσεων σε περιοχές εκτός αστικών κέντρων και ειδικότερα σε παραμεθόριες και άγονες περιοχές και σε νησιωτικά συμπλέγματα.

2. Θέσεις εργασίας
Η προσφορά θέσεων εργασίας τόσο σε επαγγελματίες χορευτές όσο και σε άλλους συντελεστές.

3. Ενθάρρυνση συνεργασιών
• Η συνεργασία με άλλους φορείς της Ελλάδας
• Η συνεργασία με φορείς του εξωτερικού
• Η οικονομική συμβολή αυτών των φορέων στην υλοποίηση της παραγωγής.

4. Κοινωνική προσφορά
Στο πλαίσιο μιας πολιτικής που έχει στόχο την προσέγγιση ενός ευρύτερου κοινού, αναμένεται να πραγματοποιηθούν τουλάχιστον 4 παραστάσεις, οι οποίες δεν είναι απαραίτητο να γίνουν στον ίδιο χώρο και στην ίδια πόλη.
Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην πραγματοποίηση δράσεων κοινωνικής προσφοράς και εκπαιδευτικού χαρακτήρα που απευθύνονται στο ευρύ κοινό ή σε συγκεκριμένες ομάδες ή/και δράσεων που αξιοποιούν τον δημόσιο χώρο.

Ε. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ /ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι προτάσεις για επιχορήγηση πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι και τις 19 Απριλίου 2019.

Μέσα στην ανωτέρω προθεσμία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν το αίτημά τους στην Πύλη Πολιτιστικών Φορέων (drasis.culture.gr), στο πεδίο «Αιτήματα Επιχορήγησης», επιλέγοντας την «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επιχορήγησης ομάδων κλασικού και σύγχρονου χορού για παραγωγή παράστασης για την περίοδο 2019-2020» και να συμπληρώσουν τη φόρμα καθώς και το συνημμένο έντυπο αίτησης, το οποίο θα σκανάρουν και θα επισυνάψουν σε μορφή pdf.

Επισημαίνουμε ότι οι φορείς που έχουν λάβει επιχορήγηση μέσα στην τελευταία τριετία, οφείλουν να υποβάλλουν καλλιτεχνικό και οικονομικό απολογισμό από τις τρεις πιο πρόσφατες δράσεις για τις οποίες επιχορηγήθηκαν, σύμφωνα με το υπόδειγμα που βρίσκεται στην Πύλη Πολιτιστικών Φορέων (drasis.culture.gr) και στο πεδίο “Δράσεις Φορέα”. (Εάν μέσα στην τελευταία τριετία έχουν λάβει λιγότερες από τρεις επιχορηγήσεις, πρέπει να καταχωρηθούν όλες οι δράσεις για τις οποίες επιχορηγήθηκε. Εάν έχουν λάβει περισσότερες από τρεις, αρκεί η καταχώρηση των τριών πιο πρόσφατων).

Η εγγραφή του φορέα στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του ΥΠΠΟΑ. (drasis.culture.gr) είναι υποχρεωτική. Οι ήδη εγγεγραμμένοι φορείς οφείλουν να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους στο μητρώο.

Στην Διεύθυνση Παραστατικών Τεχνών και Κινηματογράφου (Μετσόβου 5, 10682 Αθήνα), υποβάλλονται έως 19 Απριλίου 2019, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Υπεύθυνη Δήλωση, πρότυπο της οποίας βρίσκεται μαζί με την αίτηση στα συνημμένα της φόρμας του αιτήματος επιχορήγησης, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα.

2.Υπεύθυνη Δήλωση του υπευθύνου του φορέα για χρηματοδοτήσεις από άλλες πηγές.

Ο έλεγχος της συνδρομής των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής και της πληρότητας των δικαιολογητικών γίνεται από το Τμήμα Θεάτρου και Χορού της Διεύθυνσης Παραστατικών Τεχνών & Κινηματογράφου.

Επισημαίνουμε ότι σε περίπτωση θετικής εισήγησης από την αρμόδια Επιτροπή, οι φορείς θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα υποβολής των εξής δικαιολογητικών για την είσπραξη των χρημάτων:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
1. Έγγραφο του επιχορηγούμενου φορέα (με αιτιολόγηση ως προς την αναγκαιότητα της δαπάνης) όπου θα αναφέρει σαφώς πώς θα διατεθούν τα χρήματα καθώς και αναλυτικά στο ίδιο έγγραφο τα μέλη του Δ.Σ. με την ιδιότητά τους, και υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα (εξαιρούνται τα ΝΠΔΔ και οι ΟΤΑ Α΄ & Β΄ βαθμού).
2.ΦΕΚ ίδρυσης και τροποποιήσεις ή Καταστατικό και τροποποιήσεις ή τελευταίο κωδικοποιημένο Καταστατικό, του προς επιχορήγηση φορέα, συνοδευόμενο από πρόσφατο πιστοποιητικό τροποποιήσεων θεωρημένο από το Πρωτοδικείο (για τους ΟΤΑ Α΄ & Β΄ βαθμού ισχύει ο Νόμος 3852/2010/ Πρόγραμμα -«Καλλικράτης»).
3.Απόσπασμα πρακτικού ή ΦΕΚ ορισμού ΔΣ και νομίμου εκπροσώπου στο οποίο θα ορίζεται και η διάρκεια της θητείας του.
4.Ασφαλιστική ενημερότητα βεβαιωμένη από την αρμόδια υπηρεσία ή μέσω Internet (εξαιρούνται τα ΝΠΔΔ εκτός Δήμων).
5.Φορολογική ενημερότητα βεβαιωμένη από την αρμόδια υπηρεσία ή μέσω Internet (εξαιρούνται τα ΝΠΔΔ).
6. Υπεύθυνη δήλωση (Ν.1599/86) του νόμιμου εκπροσώπου, η οποία θα αναγράφει όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς του φορέα και θα αναφέρει ότι δεν τηρούνται άλλοι λογαριασμοί πέραν αυτών. Εάν υπάρχουν ταμειακά υπόλοιπα τα οποία υπερβαίνουν το ποσό της επιχορήγησης, θα αναφέρεται για ποιες ανάγκες του φορέα θα χρησιμοποιηθούν τα ταμειακά υπόλοιπα. Η υπεύθυνη δήλωση θα συνοδεύεται από αντίγραφα της πρόσφατης κίνησης των λογαριασμών βεβαιωμένα από την τράπεζα ή εκτυπωμένα μέσω internet. Στην ίδια υπεύθυνη δήλωση να αναφέρετε το ΙΒΑΝ του λογαριασμού στον οποίο επιθυμείτε να κατατεθεί η επιχορήγηση.
7. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης ή εκτύπωση των στοιχείων του λογαριασμού στον οποίο θα κατατεθεί η επιχορήγηση και όπου θα φαίνεται το ΙΒΑΝ και ο δικαιούχος.
8. Υπεύθυνη Δήλωση (Ν.1599/86) του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα όπου θα αναγράφεται ότι: «ο φορέας δεν έχει οφειλές σε ΦΠΑ και ΦΜΥ έως σήμερα».
9. Βεβαίωση της Δ/νσης Προγραμματισμού, Δημοσιονομικών Στοιχείων & Μεθοδολογίας του Γ.Λ.Κ. περί υποβολής οικονομικών στοιχείων για επιχορηγήσεις σε φορείς που ανήκουν στο Μητρώο Φορέων Γεν. Κυβέρνησης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (η βεβαίωση εκδίδεται ηλεκτρονικά μέσω internet). Σε περίπτωση που ο φορέας δεν ανήκει στο μητρώο Φορέων Γεν. Κυβέρνησης, οφείλει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, που να δηλώνει ότι δεν ανήκει στο Μητρώο Φορέων Γεν. Κυβέρνησης της ΕΛ.ΣΤΑΤ.
10. Για τους φορείς που έχουν επιχορηγηθεί κατά το προηγούμενο έτος από δημόσιο φορέα με ποσό από 3.001 ευρώ και άνω, υπεύθυνη δήλωση (Ν.1599/86) του νόμιμου εκπροσώπου, ότι έχουν καταχωρηθεί τα απολογιστικά στοιχεία των δαπανών που προέρχονται από τις επιχορηγήσεις που έλαβαν στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια.
Για τους φορείς που δεν έχουν επιχορηγηθεί με ποσό άνω των 3.000 € κατά το προηγούμενο έτος, υπεύθυνη Δήλωση (Ν.1599/86) του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα ότι: «δεν υπάρχει υποχρέωση ανάρτησης δηλώσεων δαπανών τους στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια, επειδή δεν έχουν επιχορηγηθεί με ποσό άνω των 3.000€». Όσοι φορείς απαλλάσσονται από την παραπάνω υποχρέωση διότι ήδη αναρτούν τις δαπάνες τους στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ σύμφωνα με τον Ν.3861/2010, να το δηλώνουν με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986.
11. Για τα ΝΠΔΔ και τα ΝΠΙΔ, (εκτός Κοινωφελών Δημοτικών Επιχειρήσεων): κατάθεση με διαβιβαστικό έγγραφο: α) του υπολογισμού του προηγούμενου έτους, β) του ειδικού απολογισμού επιχορηγήσεων του προηγούμενου έτους από Δημόσιο φορέα (εάν έλαβαν) και γ) του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους, στο Ελεγκτικό Συνέδριο της περιοχής τους (για την Αθήνα είναι : 8η Υπηρεσία Επιτρόπου, Τσόχα & Βουρνάζου 4, Αθήνα) και στην Δ/νση Εποπτευόμενων Φορέων, Δημοσιονομικών Αναλύσεων & Χορηγιών του ΥΠΠΟΑ (Γενικό Πρωτόκολλο-Μπουμπουλίνας 20, 10682, Αθήνα) με τον αριθμό πρωτοκόλλου που έχει λάβει στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Στην συνέχεια προσκόμιση του διαβιβαστικού με τους αριθμούς πρωτοκόλλου που δόθηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο και το ΥΠΠΟΑ. Εάν ο φορέας δεν έχει λάβει επιχορήγηση κατά το προηγούμενο έτος, θα πρέπει να αναφέρεται στο διαβιβαστικό.
12. Για τους Δήμους και τις Κοινωφελείς Δημοτικές Επιχειρήσεις: Βεβαίωση ενσωμάτωσης οικονομικών στοιχείων του Φορέα στις βάσεις δεδομένων του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α., εκτυπωμένη από το internet, (σύμφωνα με το άρθρο 53 του Ν. 5257/14, ΦΕΚ 93 Α) .

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ (ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ) ΜΕ ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΚΕΠ.

Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού

Μυρσίνη Ζορμπά